Algemene voorwaarden

 

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Product/producten: door De Talententuin aangeboden of geleverde zaken; Klant: de (potentiële) klant van de Talententuin; Product bestellen: de procedure waarbij een klant een product bestelt, de klant het product betaalt en de Talententuin het product op het door de klant opgegeven adres aflevert; Product reserveren: de procedure waarbij de klant een product reserveert, de klant het product in het door De Talententuin opgegeven filiaal afhaalt en afrekent; Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Zakelijke Klant: de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van de Talententuin en op alle online met de Talententuin gesloten overeenkomsten.

1.3 Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met De Talententuin via e-mail: info@detalentuin.be
Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Talententuin zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen De Talententuin en de klant komt tot stand nadat de klant alle door de Talententuin gevraagde gegevens heeft verstrekt en De Talententuin de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.

2.3 De klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan De Talententuin te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 3 Conformiteit

3.1 Opgaven van De Talententuin met betrekking tot eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van De Talententuin opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden De Talententuin niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

4.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van De Talententuin,  de vormgeving daarvan en de op de website(s) van De Talententuin opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door De Talententuin of een aan De Talententuin gelieerde instelling/onderneming.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van De Talententuin vermeld.

5.2 De op de website van De Talententuin vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Indien De Talententuin door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

6.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door De Talententuin zijn ingeschakeld.

6.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van De Talententuin heeft voldaan.

7.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is De Talententuin gerechtigd de producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

7.3 De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van De Talententuin te bewaren.

Artikel 8 Advisering

8.1 Alle op de website(s) van De Talententuin gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door De Talententuin te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door De Talententuin verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. De Talententuin verleent daarvoor geen enkele garantie.

8.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is De Talententuin niet aansprakelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Buiten het bepaalde in artikel 14 heeft de zakelijke klant geen enkele aanspraak op De Talententuin wegens gebreken in de door De Talententuin geleverde producten.

9.2 De Talententuin is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van De Talententuin.

9.3 In alle gevallen waarin De Talententuin ten opzichte van de klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van De Talententuin, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.4 Iedere vordering op De Talententuin, tenzij deze door De Talententuin is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Privacy

10.1 De Talententuin respecteert de privacy van de klant en zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

2. Bijzondere bepalingen

Een product bestellen

Artikel 11 Levertijd en aflevering

11.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra De Talententuin de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht De Talententuin niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

11.2 De Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre De Talententuin niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. De Talententuin is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

11.3 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

11.4 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang De Talententuin dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. De Talententuin heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

11.5 De Talententuin is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat De Talententuin daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

11.6 De Talententuin is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van het product dient vóór levering en uitsluitend door middel van bankoverboeking, te geschieden.

Artikel 13 Annulering en bedenktijd

13.1 De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van De Talententuin en de winstderving door De Talententuin, aan De Talententuin te vergoeden.

13.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na aankoop van het product ontbinden met uitzondering van door hem of haar aangeschafte digitale producten (online cursussen, e-Books en/of luisterboeken). Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat te melden via mail (info@detalententuin.be) en het product binnen 14 werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan De Talententuin te retourneren. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.

13.3 De Talententuin is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

13.4 De Talententuin is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

13.5 Ontbinding is niet mogelijk in het geval van online cursussen of andere digitale producten.

Een product reserveren

Artikel 14 Levertijd en afhalen

14.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra De Talententuin de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht De Talententuin niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

14.2 De consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre De Talententuin niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. De Talententuin is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

14.3 De Klant kan de volgende dag de producten afhalen bij De Talententuin – Deken Verbiststraat 31, 2910 Essen.

14.4 De Talententuin is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 15 Betaling

15.1 Betaling van het product dient vóór levering te geschieden.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover De Talententuin aansprakelijk als ware hij zelf klant.

16.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

16.4 Alle geschillen tussen De Talententuin en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in België. In afwijking hiervan is De Talententuin bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten België ligt.

16.5 Op alle overeenkomsten die door De Talententuin worden gesloten is alleen Belgisch recht van toepassing.